luni, 7 decembrie 2009

ACATISTUL SFÂNTULUI PĂRINTELUI NOSTRU ARSENIE BOCA

Tropar, glasul al-8-lea

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor!
Întru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Prea Cuvioase Părinte Arsenie, duhul tău!

Codacul 1
Prea Cuviosului Părintelui nostru şi al multora luminător şi îndreptător de suflete, veniţi fraţilor, să-i aducem cu mulţumire laude şi să-l cinstim, zicându-i : Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Icosul 1
Din părinţi binecredincioşi ai răsărit, Părinte, şi ca un soare ai luminat şi multe suflete necăjite şi rătăcite le-ai îndreptat pe calea mântuirii. Pentru acestea toate, noi îţi aducem aceste laude :
Bucură-te, că din părinţi creştini ai răsărit ;
Bucură-te, că ei Iosif şi Cristina s-au numit ;
Bucură-te, că, maica ta Cristina, soarele şi luna a visat că are în pântece după ce te-a zămislit ;
Bucură-te, căci cu adevărat, scară pentru noi ai fost ;
Bucură-te, căci ca soarele şi luna în viaţa ai luminat ;
Bucură-te, al multora şi al nostru luminator ;
Bucură-te, că pentru noi şi pentru mulţi ai fost scump şi sfânt odor ;
Bucură-te, soare din Munţii Apuseni apărut ;
Bucură-te, luna din Vaţa de Sus ;
Bucură-te, luceafăr apărut din mănăstirea Brâncoveanu ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Codacul al-2-lea
Din copilărie te-ai arătat odor luminat de Duhul Sfânt şi părinţii, văzându-te copil ales, te-au dat la şcoală mai înaltă, ca să înveţi a cânta : Aliluia !

Icosul al 2 –lea
Terminând teologia ai fost chemat la mănăstirea Brâncoveanu de mitropolitul Nicolae Bălan, şi fiind călugărit la muntele Athos ai fost trimis, unde, într-o pădure, Maicii Domnului te-ai rugat să te dea în seama unui povăţuitor înduhovnicit. Cu adevărat ai fost ascultat şi după cum numai o dată , pentru smerenie, ai spus acestea, noi iţi aducem laude , zicând :
Bucură-te, Părinte, că Maica Domnului te-a ascultat!
Bucură-te, că Maica Domnului la tine a venit ;
Bucură-te, că ea de mână te-a luat ;
Bucură-te, căci pe munte înalt de mână te-a dus ;
Bucură-te, că te-a urcat până sus ;
Bucură-te, că acolo, în grija sfântului, ce trăia pe pământ de 200 de ani te-a dat ;
Bucură-te, că apoi Maica Domnului s-a făcut nevăzută ;
Bucură-te, că urcând, frica nu-ţi era ;
Bucură-te, că mare dar ai primit ;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Codacul al 3-lea
Ai spus, Părinte, că Domnului Iisus în pădure mult te-ai rugat să-ţi trimită în cale un bun povăţuitor, dar n-ai ascultat. Iar după un timp, ţi-ai dat seama că El are o mamă bună, care mijloceşte pentru noi. Şi atunci cu lacrimi te-ai rugat ei, iar ea de mâini te-a luat şi sfântului în vârful muntelui în grijă te-a dat, iar noi, minunându-ne de aşa mare dar, îţi cântăm : Aliluia !

Icosul al 3 –lea
După un an ai venit de la muntele Athos la mănăstirea Brâncoveanu şi, începând munca de duhovnic, înfricoşat te-ai arătat nouă şi multora care veneau la mărturisit, căci mai dinainte le ştiai faptele. Iar noi, despre darul pe care-l aveai, îţi cântăm acestea :
Bucură-te, ucenicul Maicii Sfinte ;
Bucură-te, că de la ea ai primit cinste ;
Bucură-te, că dar de a prooroci ai primit ;
Bucură-te, că multora pe nume le spuneai ;
Bucură-te, că faptele şi păcatele le descopereai ;
Bucură-te, că şi sfârşitul unei fete l-ai spus ;
Bucură-te, că ea venise să te ispitească ;
Bucură-te, că i-ai spus să se pregăteasca ;
Bucură-te, că Mirele ei este pe cale să vină să o ducă ;
Bucură-te, că moartea, dupa puţin timp a dus-o ;
Bucură-te, că noi tare ne-am minunat ;
Bucură-te, că multă lume te-a lăudat ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 4 –lea
Făcându-te preot şi duhovnic şi începând lumea a mărturisi, şi doar pe unii a-i împărtăşi, povăţuindu-i-ai să nu mai păcătuiasca, ci să cânte lui Dumnezeu :Aliluia !

Icosul al 4 –lea

Mulţi dintre credincioşi s-au dedat iarăşi la răutaţi după ce i-ai împărtaşit, iar tu Părinte, simţind cu duhul răutăţile lor, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ţi descopere pricina pentru care nu se lasă de păcate şi acestea ţi s-au arătat şi nouă ni le-ai spus, pentru care te lăudam :
Bucură-te, că în grădina mănăstirii stând, în amiaza mare, nor negru ai văzut pe munte ;
Bucură-te, că în nor, mare gălăgie ai auzit;
Bucură-te, căci cu mare atenţie ai privit ;
Bucură-te, că În mijlocul norului, pe un scaun înfricoşător, pe satana, de ceata drăcească , l-ai văzut înconjurat ;
Bucură-te, că ai auzit că poruncă dracilor, satana, le-a dat ;
Bucură-te, că viclesugul lor l-ai auzit, adică să şoptească oamenilor că nu există Dumnezeu ;
Bucură-te, că şi al doilea vicleşug al lor l-ai auzit, cum că nu ar fi rai şi iad şi nici altă viaţă ;
Bucură-te, că şi al treilea vicleşug l-ai auzit, de a lăsa oamenii pocăinţa până la bătrâneţe ;
Bucură-te, că prin aceasta vedenie, multe ai aflat ;
Bucură-te, că acestea toate oamenilor în predică le-ai spus ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !


Condacul al 5 – lea
Auzind multă lume de darul tău, Părinte, veneau să-ţi audă cuvântul şi învăţăturile şi sfaturile de mântuire pe care le dădeai, iar noi te lăudam, zicând : Aliluia !

Icosul al 5 –lea
Pe aceia ce nu se potriveau în căsătorie îi opreai ; celor ce li se fura pe hoţi îi descopereai, când era secetă , ploaie de la Dumnezeu cereai. Pentru acestea toate îţi cântăm :
Bucură-te, că celor căsătoriti cele de folos le spuneai ;
Bucură-te, că de la căsătorie nepotrivită îi opreai ;
Bucură-te, că pe cei ce furau îi descopereai ;
Bucură-te, că pe hoţi cu blândeţe îi dojeneai să întoarcă cele furate ;
Bucură-te, că fiind secetă mare, pe munte te-ai suit, rugându-te să plouă ;
Bucură-te, căci cuvânt ai auzit de la Dumnezeu, ca să te rogi de oameni să-şi îndrepte viaţa ;
Bucură-te, că ploaie mare a venit ;
Bucură-te, că lumea s-a înveselit ;
Bucură-te, că pe săraci ai miluit ;
Bucură-te, că ai spus celor ce vor să fie ;
Bucură-te, luminat propovăduitor ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 6-lea
Celor ce voiau să se facă preoţi şi veneau la tine le dădeai sfaturi şi poveţe, minunându-se şi cântând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea
Fiind întrebat, Prea Cuvioase Părinte, de cei ce doreau să fie preoţi, cu ce pot ei dovedi celor care nu cred că este Dumnezeu, le-ai spus foarte înţelept , cu adevărat, că prin viaţa şi felul lor de trăire duhovnicească pot dovedi că Dumnezeu există. Pentru care noi ne minunăm şi cântăm acestea :
Bucură-te, că ai fost dumnezeiesc în trup pământesc ;
Bucură-te, că ai fost înger în trup ;
Bucură-te, că numai la faţă dacă te priveam, ne minunam ;
Bucură-te, că viitorul multora l-ai spus ;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai îndemnat să-l urmeze pe Iisus ;
Bucură-te, că pe mulţi călugari i-ai facut ;
Bucură-te, că obşte de călugari ai strâns ;
Bucură-te, că şi obşte de maici ai format ;
Bucură-te, că prin multe încercări ai trecut ;
Bucură-te, că ispite de tot felul ai răbdat ;
Bucură-te, că şi la munci grele ai fost pus ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 7-lea

Ai voit, Părinte, după cum ţi s-au arătat, să faci chipul lui Hristos şi , apucându-te de lucru , ai auzit un glas zicând: de acum să Mă pictezi in sufletele oamenilor, ca să-Mi cânte Mie :Aliluia !

Icosul al 7-lea
Ai spus, Părinte, că tu cunoşti pe oameni, pe faţă care se mântuiesc, căci celor ce duc o viaţă de rugăciune, fiind tot timpul cu gândul la Dumnezeu, li se zugrăveşte în lumina ochilor chipul lui Hristos. Şi, tu, Părinte, cu darul Duhului ce-l aveai, vedeai aceasta. De aceea, noi te lăudam, zicând :
Bucură-te, căci cunoşteai cele ascunse ale oamenilor ;
Bucură-te, căci ştiai dacă se mântuieşte ;
Bucură-te, căci le spuneai ce să facă în viaţă ;
Bucură-te, că tinerii veneau să-i povăţuieşti ;
Bucură-te, că unii veneau să-i binecuvântezi ;
Bucură-te, că pe femeile care se vopseau le certai ;
Bucură-te, că pe morari de la lăcomie îi opreai ;
Bucură-te, că pe fumători de la fumat îi opreai ;
Bucură-te, învăţător de cele sfinte ;
Bucură-te, văzătorule al celor nevăzute ;
Bucură-te, că acum în cer te odihneşti ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 8-lea
Fiind război mare, veneau la tine, Părinte, tineri care trebuiau să plece în război, ca să te rogi pentru ei, iar tu cunoşteai care scăpau cu viaţă. Şi noi ne minunam, cântîndu-ţi :Aliluia !

Icosul al 8-lea
Părinte, celor ce ştiai că vor muri le dădeai mâna de o sărutau, iar celor care ştiai că rămân în viaţă nu le dădeai mâna. Şi ei, întristându-se , te intrebau de ce lor nu le dai mâna, iar tu, Părinte, le spuneai : căci cu voi mă mai întâlnesc, iar cu aceia nu ;.pentru aceasta te lăudam, zicând :
Bucură-te, văzătorule al voinţei lui Dumnezeu ;
Bucură-te, văzătorule al celor viitoare ;
Bucură-te, că vedeai viaţa omului ;
Bucură-te, că ştiai sfârşitul vieţii lui ;
Bucură-te, că noi mult ne minunam ;
Bucură-te, că minunat prooroc te-ai arătat ;
Bucură-te, că pe Domnul pentru tine Il lăudam ;
Bucură-te, căci cu îngerii te veseleşti ;
Bucură-te, căci acum în ceruri dănţuieşti ;
Bucură-te, căci cu heruvimii acum slujeşti ;
Bucură-te, îndreptător al credinţei ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 9-lea
Venit-a, Părinte, într-o zi de Rusalii ,,Oastea Domnului’ la mănăstire şi o unitate militară, iar tu, Părinte, ai zis : Iată că s-a întâlnit Oastea Domnului laolaltă cu Oastea Ţării ca să cânte lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea
Făcându-se utrenie în Biserică, ai ieşit, Părinte, cu cântareţii şi cu toţi credincioşii, ca să săvârşeşti Sfânta Liturghie pe altarul din faţa mănăstirii şi, fiind lângă tine cântăreţul care îndoit cu credinţă era, te-a văzut înconjurat de flăcări de foc , care erau darul Sfântului Duh. Atunci el s-a înspăimântat şi a strigat, iar tu l-ai oprit să nu spună, doar că simţeai că te arde ceva. De aceea, noi te lăudam, zicând :
Bucură-te, lăcaşul Duhului Sfânt ;
Bucură-te, că în trup fiind pe pământ, ai fost văzut înconjurat de Duhul Sfânt ;
Bucură-te, că prin acest Duh Sfânt ai proorocit ;
Bucură-te, căci cu Duhul Sfănt, stâlp al Bisericii ai fost ;
Bucură-te, căci cu Duhul, ca o trâmbiţă ai răsunat ;
Bucură-te, căci cu trâmbiţa Duhului pe mulţi ai adunat ;
Bucură-te, vioara care cântai cu Duhul ;
Bucură-te, că prin tine s-a veselit văzduhul ;
Bucură-te, că turma de oi cuvântătoare ai adunat ;
Bucură-te, Părinte, de Duh Sfânt întelepţit ;
Bucură-te, Sfinte , Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 10-lea
Venit-a, Părinte în timpul unei Sfinte Liturghii o femeie să-ţi spună necazul ce îl avea şi te tulbura cu nerăbdarea ei. Şi tu, Părinte simţind din Sfântul Altar, ai oprit slujba şi ai spus de ce a venit. Pentru aceasta, îţi cântăm : Aliluia !

Icosul al 10-lea
Ai spus, Părinte, că femeia a venit deoarece a pierdut douăzeci de mii de lei , tu ai spus că acei bani au fost cei cu care cele două fete ale ei trebuiau să-şi crească copiii pe care n-au voit să-i nască şi i-au avortat şi de aceea spor de casă nu vor mai avea, căci sufletele copiilor strigau răzbunare asupra părinţilor. Iar noi ne minunăm de darul tău , zicând :
Bucură-te, văzătorul păcatelor omeneşti ;
Bucură-te, iertătorul celor nelegiuţi ;
Bucură-te, îndreptătorul celor nelegiuţi ;
Bucură-te, luminătorul celor de rea credinţă ;
Bucură-te, că ai descoperit cele ascunse ;
Bucură-te, luminătorul multora depărtaţi de credinţă ;
Bucură-te, alinătorul multora în suferinţă ;
Bucură-te, păstorule al turmei lui Hristos ;
Bucură-te, să ne fi şi nouă de folos ;
Bucură-te, Părinte cu chip luminos ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 11-lea
Înzestrat ai fost cu multe daruri de la Dumnezeu Părinte, căci şi apă , ca Moise, ai făcut să izvorească din stâncă. Cu preoţia ai fost încununat, cu darul proorociei , cu milostivirea, cu blândeea şi cu buna povăţuire. De aceea, noi te lăudam, cântând lui Dumnezeu :Aliluia !

Icosul al 11-lea
Ai avut, Părinte, dar de a predica şi de a tâlcui Sfânta Evanghelie a lui Hristos, luminând multe suflete, abătându-le de la rătăcire la cale mantuirii. Pentru toate acestea laude îţi aducem, zicând :
Bucură-te, predicator bun al lui Hristos ;
Bucură-te, ca multora ai fost de folos ;
Bucură-te, că de la răutati pe mulţi ai oprit ;
Bucură-te, că pe noii căsătoriţi la naştere de copii i-ai îndemnat ;
Bucură-te, că i-ai îndemnat să stăruie în rugăciune ;
Bucură-te, că la milostenie i-ai povăţuit ;
Bucură-te, că Biserica le-ai spus s-o cerceteze ;
Bucură-te, că la sărbători le-ai spus să nu lucreze ;
Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai pus să-i cerceteze ;
Bucură-te, că sfaturile Bisericii i-ai spus să le urmeze ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 12-lea
În satul Drăgănescu, de lângă Bucureşti, ai pictat biserica, iar cei ce-o vizitează se uimesc de darul pe care l-ai avut, căci, privind pe sfinţi, se pare că sunt vii. De aceea, cu totii ne minunăm şi te lăudam zicând :Aliluia !

Icosul al 12-lea
Minunat pictor ai fost de icoane, de biserici şi de suflete – biserică nespus de frumoasă ai pictat şi multa lume merge să o vadă, iar de frumuseţea ei se minunează , zicând :
Bucură-te, iscusit pictor de biserici ;
Bucură-te, pictor prea minunat ;
Bucură-te, că şi în suflete pe Hristos L-ai zugrăvit ;
Bucură-te, căci glas de la Domnul ai avut ca să pictezi şi în suflete ;
Bucură-te, căci te-ai silit pe Hristos să-L urmezi ;
Bucură-te, căci nouă şi multora pildă te-ai făcut ;
Bucură-te, căci ai primit veste că viaţa îţi este pe sfârşite ;
Bucură-te, că ziceai că mai ai trei calendare ;
Bucură-te, că ne-ai dat pildă de răbdare ;
Bucură-te, că în ceasul morţii ai ştiut unde te duci ;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie !

Condacul al 13-lea
O, prea minunate, Părintele nostru Arsenie, primeşte aceste laude şi mulţumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi înaintea Domnului Hristos, ca să ne învredniceasca şi pe noi vieţii celei fericite şi împreună cu tine să cântăm : Aliluia!
(acest condac se zice de 3 ori)

Apoi iarăşi se zice : Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune

Doamne, Iisuse Hristoase, primeşte ostenelile, slujbele şi sfintele rugăciuni ale robului Tău, Părintele nostru Arsenie, care mult s-a ostenit şi a slujit ţie, ca să-ţi câştige suflete, întorcându-le de la viaţa şi faptele cele păcătoase ale lor şi pildă de răbdare şi dragoste părinteasca ne-a dat.
Te rugăm , Stăpâne, ajută-ne să slujim şi noi cu dragoste, în curăţie trupească şi sufletească, prin rugaciuni neîncetate să Te mărim, să Te binecuvântam şi să urmăm sfaturile robului Tău, Părintele nostru Arsenie, pe care îl rugăm : roagă-te , Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie, ca şi noi, în viaţa ce ne-o petrecem să împlinim poruncile Domnului şi sfaturile ce ni le-ai dat şi învăţăturile din multele şi minunatele predici pe care le-ai rostit.
Pomeneţte-ne, acum, din Împărăţia Cerurilor, unde Te veseleşti cu toţi Sfinţi şi cu Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, care te-a încredinţat în Muntele Athosului sfântului ce trăia acolo cu 200 de ani în urmă şi cu tine să ne veselim în veci! Amin.

35 de comentarii:

 1. a fost un sfant printre noi!imi pare rau ca nu am avut privilegiul sa _ l cunosc cat a trait

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa e!Dar preotul monah Arsenie stie acest lucru.Multi ne-am fi dorit sa-l fi putut intalni dar n-a fost posibil din diverse motive.Eu cred ca "norocosii"sant acei care aveau nevoie de un ghid spiritual,fara de care nu ar fi putut evolua.Acei care aveau nevoie de o dovada,pentru a crede.CREDE SI NU CERCETA.FERICITI SANT CEI CARE N-AU VAZUT SI AU CREZUT!

   Ștergere
  2. SF ARSENIE BOCA du si rugaciunile noastre la DUMNEZEUL NOSTRU SPRE IERTAREA PACATELOR NOASTRE !AMIN !

   Ștergere
 2. Adevarat este.A fost un sfant printre noi.Multumesc parintilor de la manastirea petru-vada ca mi-au recomandat sa citesc despre parintele arsenie boca...de atunci nu ma mai satur de citit..orce carte sau articol...si ma simt mereu nesatula...sper ca intr-o zi sa ajung si la mormantul parintelui.Doamne ajuta la toti.

  RăspundețiȘtergere
 3. Prietena mea mi_a zis sa citesc acatistul sf.Ioan Boca pt.k este facator de minuni,dupa o perioada am avut o problema am citit acatistul ma -m rugat cu lacrimi pt acea problema si a doua zi mi sa rezolvat problema,atunci am vazut k D_zeu exista si acatistul sf.Ioan Boca e facator de minuni

  RăspundețiȘtergere
 4. am citit acatistul SFANTULUI PARINTE IOAN BOCA si am simtit o mare usurare sper sa- mi spal sufletul de pacate si sfantul sa ma ajute.DOAMNE AJUTA!

  RăspundețiȘtergere
 5. Nu ne putem imagina marimea sfinteniei parintelui,daca am realiza ce sfant a trait pe meleagurile noastre,i-am cere zilnic ajutorul in rugaciuni,i-am vizita des mormantul pe care florile nici iarna nu ingheata si au bun miros,unde au loc si multe minuni.
  Cine are probleme mari,merita sa ceara ajutor sfantului,citindu-i acatistul.Sigur va primi ajutor!

  RăspundețiȘtergere
 6. Multumesc, Sfinte Parinte, pentru ca m-ai ajutat sa-mi gasesc loc de munca. Multumesc pentru grabnicul ajutor. Anca

  RăspundețiȘtergere
 7. Rog o comisie de oameni de stiinta sa viziteze mormantul si sa descopere daca nu este cumva o "minune" obtinuta prin mijloace stiintifice pentru a induce in eroare pe cei mai creduli (faptul ca florile nu ingheata iarna).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragule, ce simpatic esti!!!
   Daca ai fi fost la mormantul pr Arsenie ai fi aflat de ce nu se ofilesc florile iarna...
   Mergi si intreaba acolo, mergi si vezi...
   Florile se aduc mereu proaspete si sunt sub un nailon ca intr-o sera.
   In ce priveste chestia cu comisia e ca o frectie cu apa rece la un picior de lemn.
   Totusi, est simpatic in felul tau...

   Ștergere
 8. Cautati pe google PARINTELE ARSENIE BOCA SI EZOTERISMUL
  sau activati linkul:
  http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2013/07/parintele-arsenie-boca-si-ezoterismul.html

  Ma intreb ce parere ar avea parintele Arsenie sa isi vada folosit numele in scopuri de propaganda New Age -ista? Cine se ascunde oare in spatele acestei diversiuni?

  RăspundețiȘtergere
 9. Sfinte Parinte ARSENIE BOCA,din suflet te rog sa ai grija de sora mea Tatiana si baietelul ei Stefan pt sanatate ,liniste si bucurii in casa ei,deoarece are un sot bataus,si rau cu multa ura pt.ea .Nu mai poate saraca,tine post atit cit poate,citeste rugaciuni atit cit poate fara sa o vada barbatul ei.Roagate Parinte Arsenie Boca si pt surioara mea

  RăspundețiȘtergere
 10. Parinte Arsenie Boca te rog din tot sufletul ajuta -ma sa -mi gasesc un loc de munca .Fereste -mi familia de rau si de necaz .Ocrotestene de dusmani vazuti si nevazuti .Iti multumesc parinte Arsenie Boca . DOAMNE AJUTANE ! ------

  RăspundețiȘtergere
 11. multumesc parinte pentru tot ceai facut pentru mine mi-ai dat soarta veti,mi-ai deschis calea spre fericire ,

  RăspundețiȘtergere
 12. Doamne Ajuta tuturor.Rugaciunile catre PARINTELE ARSENIE BOCA sant grabnic ajutatoare.Adevar a grait.CERETIMi ajutorul si eu va voi ajuta.

  RăspundețiȘtergere
 13. Iti multumesc Sfinte Parinte pentru ajutorul pe care l-am primit prin rugaciunile Tale,ca am scapat de la inca o operatie.Slava Tie Doamne,Slava Tie in veci!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este un mare sfint și m a ajutat mult ,pe mine și pe cei dragi ai mei
   Ii mulțumesc din suflet un

   Ștergere
 14. Și eu am citit acatistul.Nu știu pt alții dar pt mine a făcut minuni.

  RăspundețiȘtergere
 15. Am o fetiță care de curând a făcut un an . Am născut o cu canale de la ochi înfundate . Îi lacrimau mult ochii și facea infecție la fiecare 2 săptămâni . Am fost la momentul Părintelui și la 3 zile fetița a încetat să mai facă infecție și să-i lăcrimeze ochii. Sunt 6 luni de atunci și este bine , a scăpat de operație . Slavit sa fi in veci Părinte !

  RăspundețiȘtergere
 16. Mulțumesc Părinte drag pentru ajutorul pe care l-am simțit când am.fost la Tine -ajuta-ne pe toți asupriții și necăjiții,Dumnezeul meu drag prin rugăciunile Părintelui nostru Arsenie Boca-ajuta-mi te rog și pe fata mea sa rămână însărcinată ,te rog din suflet -ajuta-mi copiii sa se împace -nici o durere nu este mai mare a unei mame decât ura și despărțirea dintre frati-lumineaza-i mintea băiatului meu pentru împăcarea cu mine -nu pentru mine ci pentru sufietul lui și pentru binele familiei lui -iar mie dă-mi putere să -minrezolv problemele și să mă întorc sănătoasă acasă ,in tara noastră și să pot să mai vin la Biserica ta să-ți mulțumesc la picioarele crucii tale -multumesc -Doamne ajuta tuturor-Amin.

  RăspundețiȘtergere
 17. Ma jur cu mana pe cruce, pe evanghelie, pe marturia mea cu credinta in minunile tale, inima lina, pace, faina, cu gandul, ca vom fii drepti precum soarele si luna.Ma jur pe sinecura mea sint declarata multumita cu juramantul justitiei, pomenesc credinciosii mei, cred in implinirea tuturor cererilor mele, sa am solutionare clara juridica, ma jur pe semnatura.M.Timeea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Claudia Balasan4 iunie 2020 la 22:48

   Ce credinciosi ai tu doamna? Din ce secta faci parte? Iti place sa fi lider? Cata mandrie in capul tau...

   Ștergere
 18. Fa, o sa ajungi de mafia penticostala ca al decapitat zici ca dai mita sa fii rasofora in pensii de Stat fond ISCIR Constructii ca iei rasa cu comsanac tu, tuta fara servici la Brigada ungureasca,fa la mafie sant milioane 10 minute si tu nu cunosti legea vorbesti de la esichier fa!tu esti cu al de HUSI.Tala imputita mai vorbeste la racla sfantului ar trebui sa te judec in toata tara, vezi tu in viata, ai semnul lui Cain!..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dupa cum vorbesti se pare ca nu ai nici o treaba cu crestinismul.
   De data asta se observa clar si limpede.
   Cine esti tu de fapt?

   Ștergere
 19. Ma chinuiam de un an si ceva sa raman insarcina iar dupa o vizita la mormantul parintelui Arsenie Boca s-a intamplat minunea si testul de sarcina a iesit pozitiv! Vizita la manastirea Prislop te incarca de liniste si pace! Cu ajutorul Maicii Domnului, a sf parinte Arsenie Boca, a sf Nectarie, a sf Parascheva, a sf Efrem cel Nou si a tuturor sfintilor care stau de-a dreapta Tatalui si se roaga pentru noi voi duce la bun sfarsit aceasta sarcina si voi avea un copil sanatos! Doamne ajuta la toata lumea!

  RăspundețiȘtergere
 20. Te rog sf Parinte Arsenie Boca ajută-mă sa ma întorc la locul de munca. Amin!

  RăspundețiȘtergere
 21. Eu trebuia să mă operez ptr că 3 doctori îmi ziceau că nu pot să rămân însărcinată fara o operație la uter deoarece aveam un polip si mai multe probleme și întradevăr treceau anii și nu puteam sa am copii deși îmi doream. Înainte de operație l-am visat pe părintele Arsenie ca mi-a zis: Ești bine o să ai copil dar sa nu faci operația. Am ascultat și întradevăr in luna următoare am rămas însărcinată fara niciun tratament și fără să mă mai operez deși de 3 ani nu reuseam.Iar polipul ce trebuia operat a dispărut ca prin minune.Am o fetiță minunata pe care tot el și Sfântul Nectarie au mijlocit la Dumnezeu să o facă bine deoarece am avut niste probleme de sănătate. De atunci l-am mai visat de 2 ori și tot ce mi-a zis in vis s-a întâmplat însă de data aceasta veștile erau triste dar sunt sigură că de acolo de sus se roagă în continuare ptr noi. Este mare mare sfânt.

  RăspundețiȘtergere
 22. Sfinte Părinte Arsenie Boca roagă-te cu mine și pentru mine și familia mea, pentru sănătate trupească și sufletească, protejează pe Ana Maria și dă-mi sfârșit bun 🙏🙏🙏

  RăspundețiȘtergere
 23. Sfinte Părinte Arsenie Boca roagă-te cu mine și pentru mine și familia mea, pentru sănătate trupească și sufletească, protejează pe Ana Maria și dă-mi sfârșit bun

  RăspundețiȘtergere
 24. Un om minunat, un sfânt adevărat..!
  Slavă ție Doamne pentru toate..!

  RăspundețiȘtergere
 25. După căsătorie, viața mea a fost atât de grea, încât soțul meu a început să urmărească alte femei pentru că nu i-am dat un copil după ce am așteptat câțiva ani. Mi-am văzut căsnicia dispărând. Am făcut tot posibilul pentru a schimba situația, dar nimic nu a funcționat până l-am întâlnit pe Dr. DAWN, un vindecător spiritual. Dr DAWN mi-a salvat viața și căsnicia. acum am 3 copii. Sunt recunoscător Dr. DAWN și de aceea îmi las mărturia oricărei persoane care suferă de probleme conjugale și de fertilitate. E-mail de contact: dawnacuna314@gmail.com
  Whatsapp:+2349046229159

  RăspundețiȘtergere
 26. Marea mea mărturie despre modul în care concep cu ajutorul DR DAWN, am reușit să rămân însărcinată, dar mi-a fost foarte greu să rămân însărcinată, am fost diagnosticată cu PCOS și insuficiență ovariană prematură, dar după mulți ani de încercare încă nu a fost posibil concepe până când am dat peste DR DAWN, am cumpărat de la el un medicament pe bază de plante pentru sarcină cu ingrediente naturale și mi l-a trimis prin UPS și după ce l-am folosit așa cum mi-a spus el, două săptămâni mai târziu eram însărcinată și această știre m-a făcut cea mai fericită femeie de pe pământ, am născut un băiețel frumos, tot cu ajutorul lui DR DAWN, sunt însărcinată în 8 luni acum, voi sfătui pe toți cei care caută ajutor pentru a rămâne însărcinată. sau poate pentru a vă împăca cu iubitul sau partenerul lor, puteți contacta acest medic grozav, a ajutat o mulțime de oameni pe care i-am prezentat, este o persoană foarte sinceră și de încredere, scrieți-i pe Whatsapp: +2349046229159

  RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.